فرانسوی ها چگونه “شب بخیر” می گویند؟

روش استاندارد گفتن شب بخیر به زبان فرانسوی، واژه “Bonne nuit” می باشد، ولی البته راه های دیگری نیز وجود دارد. در ادامه به معرفی چند عبارت دیگر که بیان کننده شب بخیر به فرانسوی است، می پردازیم:

بخش یکم: شب بخیر استاندارد

 1. گفتن شب بخیر با عبارت “Bonne nuit”

این عبارت دقیقاُ به معنای شب بخیر می باشد و هنگامی بکار می رود که یک نفر، هنگام شب، قصد دارد از جمع جدا شده و برود بخوابد.

 • bonne به معنای “خوب” است.
 • nuit به معنای “شب” است.
 • تلفظ این عبارت به این شکل می باشد: bohn nwee
 1. سلام و احوالپرسی کردن با یک نفر با واژه Bonsoir

این واژه که به عصر بخیر و یا شب خوش ترجمه می شود، معادل عبارت های “good night” و یا “good evening” می باشد و هنگامی به کار می رود که میخواهید هنگام عصر یا شب با کسی سلام و احوالپرسی کنید. (برای شروع گفتگو بکار می رود.)

 • bon به معنای “خوب” است.
 • soir به معنای “عصر یا ابتدای شب” است.
 • تلفظ این عبارت به این شکل می باشد: bong-swahr

کوییز ۱:  تفاوت بین “Bonne nuit” و “Bonsoir” چیست؟

 • “Bonne nuit” مونث و “Bonsoir” مذکر است.
 • “Bonne nuit” رسمی و “Bonsoir”غیر رسمی است.
 • “Bonne nuit” در واقع رفتن برای خواب در شب هنگام (شب بخیر) است و “Bonsoir” برای سلام و احوالپرسی در شب است.
 • “Bonne nuit” برای خطاب قرار دادن بیش از یک نفر و “Bonsoir” برای یک نفر است.

بخش دوم: شب بخیر گفتن با عباراتی که اعلام می کنند “می خواهید بروید بخوابید”

 1. عبارت “Je vais dormir

این عبارت به این معنی است: “من می روم بخوابم.”

 • “Je” به معنی “من” است.
 • “vais” به معنی “می روم” است، که از صرف فعل فرانسوی “aller” به معنای “رفتن” حاصل شده است.
 • “dormir” به معنی “خوابیدن” می باشد.
 • تلفظ این عبارت بدین گونه است: zhuh vay door-mee
 1. عبارت Je vais me coucher

این جمله به این معناست: “من به تخت خواب می روم.”

 • “Je” به معنی “من” می باشد.
 • “vais” به معنی “می روم” است و از صرف فعل “aller” به معنای “رفتن” بدست آمده است.
 • “coucher” به معنی “به تخت خواب رفتن، به تخت خواب بردن” است، و چون “me” در ابتدای آن آمده، به معنی “خود را به تخت خواب بردن، خود به تخت خواب رفتن” می باشد.
 • تلفظ این عبارت بدین شکل است: zhuh vay meh koo-shay
 1. عبارت Je vais pieuter

عبارت فوق، که غیر رسمی و محاوره ای است، این گونه ترجمه می شود: “من می روم که بخوابم.”

 • “Je” به معنی “من” است.
 • “vais” به معنی “می روم” است که از صرف کردن فعل “aller” به معنای “رفتن” حاصل گردیده است.
 • ” pieuter” واژه ای غیررسمی به معنی “خوابیدن” است.
 • این جمله این گونه تلفظ می شود: zhuh vay pyuh-teh
 1. عبارت Je vais roupiller

این عبارت نیز حالتی محاوره ای دارد که این معنی را دارد: “من می روم که چرتی بزنم.”

 • “Je” به معنی “من” می باشد.
 • “vais” به معنی “می روم” بوده و از صرف فعل “aller” به معنای “رفتن” بدست آمده است.
 • ” roupiller” به معنی “چرت زدن” می باشد.
 • این عبارت این گونه تلفظ می شود: zhuh vay ru-pii-jeh

کوییز ۲: “vais” به چه معناست؟

 • خوابیدن
 • رفتن
 • من هستم.

بخش سوم: روش های دیگر شب بخیر گفتن

 1. اصطلاح “Dormez bien”

معنای این اصطلاح این است: “خوب بخوابید.

 • “Dormez” به معنای “بخوابید” است و صرف جمع از فعل فرانسوی “dormir” به معنای “خوابیدن” می باشد.
 • “bien” به معنی “خوب” است.
 • تلفظ این اصطلاح این گونه است: door-meh byang
 1. اصطلاح Fais de beaux reves

ترجمه این اصطلاح این است: “خواب های خوب ببینی.”

 • “Fais” از فعل فرانسوی “faire” می باشد به معنی انجام دادن یا “to do”.
 • “de” به معنی “از”
 • “beaux” به معنای “زیبا” است.
 • “reves” به معنی “رویاها” می باشد.
 • تلفظ این عبارت بدین ترتیب است: feh duh bo rai-vuh
 1. عبارت J’espere que vous dormez tranquille

این عبارت را این گونه می توان ترجمه کرد: “امیدوارم در کمال آرامش بخوابید”

 • “J’espere” عبارتی است به معنای “من امیدوارم”
 • “que” را به “که” ترجمه کرد.
 • “vous” به معنی “شما” می باشد.
 • “dormez” از فعل فرانسوی “dormir” به معنای “خوابیدن” است.
 • “tranquille” به معنای “آرام” یا “دارای آرامش ” می باشد.
 • تلفظ این عبارت این گونه است: zeh-spehr ko vous door-meh trahn-keel
 1. اصطلاح “Dormez comme un loir”

معنی این اصطلاح می شود: “مانند یک تنه درخت بخوابید.” یا به عبارتی “راحت و آرام بخوابید.”

 • “Dormez” به معنی “بخوابید” است و از فعل “dormir” به معنای “خوابیدن” بدست می آید.
 • “comme” یعنی “مانند” یا “مثل”
 • “un loir” به معنای “خوابگاه” است، اما در این اصطلاح، “درخت یا تنه درخت” ترجمه می شود.
 • تلفظ این جمله این گونه است: door-meh cohm eu lwar
 1. اصطلاح Dormez comme un bebe

با این عبارت می خواهید بگویید: “مانند یک بچه بخوابی” که یعنی “راحت و آسوده بخوابی”

 • “Dormez” از فعل فرانسوی “dormir” به معنای “خوابیدن” است.
 • “comme” به معنای “مانند، مثل” می باشد.
 • “un bebe” به معنی “بچه” یا “کودک” است.
 • تلفظ این اصطلاح بدین شکل است: door-meh cohm eu beh-beh
۵/۵ - (۲ امتیاز)